Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sportu w 2019 r.

17-12-2018

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2019 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania
 
1. Zadania z zakresu kultury.
Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.
Przedsięwzięcia realizowane na terenie powiatu lubelskiego w ramach zadania: konkursy, wystawy, plenery i inne działania plastyczne, koncerty, przeglądy, festiwale,przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,wydawnictwa i publikacje służące upowszechnianiu historii, obyczajowości i kultury Powiatu Lubelskiego.
 
2. Zadania z zakresu sportu
- Imprezy sportowe i rekreacyjne
Propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujące różne dyscypliny sportowe.
Przedsięwzięcia realizowane na terenie powiatu lubelskiego w ramach zadania: organizacja imprez, festynów i zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym lub powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
- Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu
Prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Przedsięwzięcia realizowane na terenie powiatu lubelskiego w ramach zadania: organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubelskiego ziemskiego w różnych dyscyplinach sportowych.
 
II. Wysokość przeznaczonych środków publicznych
Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości:
1) Zadania z zakresu kultury – 30 000 PLN
2) Zadania z zakresu sportu – 40 000 PLN, w tym:
     a) Imprezy sportowe i rekreacyjne – 17 000 PLN,
   b)Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu – 23 000 PLN.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.), zwaną dalej ustawą.
2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej, jako oferenci), prowadzące działalność statutową w zlecanej dziedzinie na terenie Powiatu Lubelskiego.  
3. Do konkursu nie mogą przystąpić jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Starostę Lubelskiego.
4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5. Z dotacji mogą być pokrywane koszty:
1) na zadania z zakresu kultury: nagrody rzeczowe, wyżywienie uczestników, zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania zadania, usługi transportowe i inne koszty niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć. W realizację zadania mogą być także wliczone koszty obsługi zadania (płace administracji i obsługi finansowej).
2) na zadania z zakresu sportu: zakup nagród rzeczowych, zakup niezbędnego, drobnego sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie uczestników, ekwiwalenty sędziowskie, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, inne usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć np. opieka medyczna, obsługa techniczna. W realizację zadania mogą być także wliczone koszty obsługi zadania (płace administracji i obsługi finansowej).
6. Wsparcie może być udzielone, jeżeli wkład własny oferenta (środki finansowe własne, wpłaty i opłaty adresatów zadania pozyskane z innych źródeł publicznych i prywatnych) w realizację zadania wynosi przynajmniej 10%.
7. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wkładu rzeczowego oferenta oraz wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.
8. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego przez oferenta dofinansowania.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania będą realizowane na podstawie umów zawartych na czas realizacji tych zadań jednak na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.
3. Czas realizacji zadania powinien obejmować; okres przygotowania, przeprowadzenia zadania, rozliczenia. Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania, określa umowa sporządzona według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru, określonego ww. rozporządzeniem.
 
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) należy składać w terminie do 7 stycznia 2019 r. w zamkniętych kopertach, osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
2. Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem oraz odpowiednio nazwą zadania:
-„Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY W 2019 r.”
-„Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU W 2019 r.”
3. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / wydruk ze strony internetowej wyciągu z KRS, ewidencji prowadzonej przez Starostę Lubelskiego lub innego rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
2) aktualny statut organizacji,
3) wykaz przeprowadzonych zadań z zakresu kultury/sportu z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia)
5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i zawierać datę i podpis osoby uprawnionej.
 
VI. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, bez wymaganych załączników lub po terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
5. Do uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Lublinie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.
7. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Lublinie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. dokonując wyboru ofert najlepiej służący realizacji poszczególnych zadań.
8. Przy ocenie merytorycznej ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
2) kwalifikacje osób, przy udziale, których zadanie będzie realizowane,
3) rzetelna kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona  w ofercie,
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
10% - 0 pkt
11-12 % - 1pkt
13-15 % - 2 pkt
5) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, (załącznik nr 2 do Ogłoszenia)
ilość zadań
3 – 1 pkt
4 – 2 pkt
5 – 3 pkt
powyżej 6 - 4 pkt
9. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Lublinie przedmiotowej uchwały.
10. Dotacja przyznana organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z póź. zm.) zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
 
VII. Informacja o wysokości dotacji i rodzaju zadań z zakresu kultury i sportu, na które przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w 2017 i 2018 roku z budżetu Powiatu Lubelskiego.  
1. Zadania z zakresu kultury
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2018 – 20 000 PLN
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2017 – 20 000 PLN
2. Zadania z zakresu sportu
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2018 – 30 000 PLN
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2017 – 30 000 PLN
 
Do pobrania:
 
Powrót