Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sportu w 2014 r.

11-12-2013

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2014 roku.

 
Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:
Zadania z zakresu kultury
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2014 – 20 000 zł.
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2013 – 17 600 zł
(w tym: organizacje pozarządowe – 17 600 zł).
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2012 – 10 500 zł
(w tym: organizacje pozarządowe – 10 500 zł).
 
Cel zadania: wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: konkursy, wystawy, plenery i inne działania plastyczne, koncerty, przeglądy, festiwale,przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,wydawnictwa służące upowszechnianiu historii i kultury regionu.
Koszty pokrywane z dotacji: nagrody pieniężne i rzeczowe,wyżywienie uczestników,zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania zadania,usługi transportowei inne koszty niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.
 
Zadania z zakresu sportu
A. Imprezy sportowe i rekreacyjne
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2014 – 7 000 zł.
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2013 – 7 000 zł
(w tym organizacje pozarządowe 7 000 zł).
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2012 – 6 000 zł
(w tym organizacje pozarządowe 6 000 zł).
 
Cel zadania – propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja różnych dyscyplin sportowych.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym lub powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym.
Koszty pokrywane z dotacji: zakup nagród rzeczowych,zakup niezbędnego, drobnego sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych,wyżywienie uczestników,ekwiwalenty sędziowskie, zakup materiałów biurowych,zakup środków czystości,inne usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć np. opieka medyczna, obsługa techniczna.
 
 B. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2014 – 20 000 zł.
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2013 – 20 000 zł
(w tym: organizacje pozarządowe – 20 000 zł).
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2012 – 20 000 zł
(w tym: organizacje pozarządowe – 20 000 zł).
 
Cel zadania – prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja zawodów dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych.
Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubelskiego ziemskiego.
Koszty pokrywane z dotacji: zakup nagród rzeczowych, zakup niezbędnego, drobnego sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie uczestników, ekwiwalenty sędziowskie, płace administracji i obsługi finansowej, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, inne usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć np. opieka medyczna, obsługa techniczna.
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 2 stycznia 2014 rokuw Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, nr pok. 217 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2014 r.”.
 
 Do pobrania:
Powrót