Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie

19-04-2012

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44, 24 – 200 Bełżyce.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

1.Wykształcenie

1)      wykształcenie wyższe medyczne  z tytułem zawodowym lekarza;

2)      tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w zakresie chirurgii lub pediatrii lub chorób wewnętrznych lub ginekologii i położnictwa lub rehabilitacji lub kardiologii lub
w dziedzinach pokrewnych do wymienionych;

2.Praktyka zawodowa

1)      ośmioletni staż pracy w zawodzie;

2)      kandydat ma być lekarzem czynnym zawodowo, o pełnej aktywności zawodowej;

3)      trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)      trzyletni staż pracy na oddziałach szpitalnych;

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać wymagane dokumenty wymienione w rozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182).

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów).

Uwaga:

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz opis stanowiska pracy udostępnione są do wglądu w sekretariacie SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 44 oraz odpowiednio zamieszczone w BIP SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach – www.spzoz1belzyce.bip.lublin.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, kontaktowym numerem telefonu  i adnotacją ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach’’
do dnia 21 maja 2012 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone i niezwłocznie zostaną zwrócone do nadawcy.

Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzenia II etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Powrót