Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

22-06-2016

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) w ogłoszeniu 
z dnia 29 stycznia 2016 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wprowadza się następującą zmianę:

Pkt 2: Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

- Organizator dokona wyboru operatora - zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w trybie ustawy z dnia         9 stycznia 2009 r. – o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 113) a w przypadku braku jego wyłonienia w w/w trybie będzie zastosowany tryb  bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.”

 

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

 

Powrót