Aktualności

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA 3 PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

30-09-2019

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Starosta Lubelski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2020 r.

 
Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2)    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4)    reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami
 
Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 
Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
2. Sporządzenie protokołu z pracy komisji.
 
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. Wydział Audytu, Kontroli i Jakości wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu w konkretnym terminie.
2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
 
Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy składać w terminie do 31 października 2019 r. osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2020 r.
 
Klauzula informacyjna
Powrót