Aktualności

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI STOISK HANDLOWYCH „DOŻYNKI RADAWIEC 2015”

29-06-2015

 

 

1. ORGANIZATOR

 

Powiat Lubelski

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

 

tel. 81 528 66 06, fax, 81 528 66 01

dozynki@powiat.lublin.pl

 

Oferty można składać w godzinach pracy urzędu.

 

2. ZAKRES OBSŁUGI

 

 

 1. Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoisk handlowych imprezy pod nazwą „Dożynki Radawiec 2015”, w terminie 30 sierpnia 2015 r. na terenie lotniska sportowego w Radawcu k/Lublina w godzinach 6:00 – 24:00 na zasadzie wyłączności.
 2. W ramach wyłączności stoisk handlowych Organizator wyznaczy stoiska zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego konkursu w dniu 29 sierpnia do godziny 18:00. 
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora
 4. Przez stoiska handlowe rozumie się wszelkie stoiska dopuszczone do handlu w trakcie w/w imprezy a w szczególności stoika z zabawkami, balonami, rękodziełem  itp. z wyłączeniem:
 • usług gastronomicznych, 
 • usług z zakresu wesołe miasteczko,
 • sprzedaży piwa, 
 • stoisk Lokalnej Grupy Działania,
 • stoisk piekarni,
 • stoisk Powiatu Lubelskiego,
 • stoisk wystawy rolniczej,
 • stoisk sponsorskich,
 • stoisk firmowych,
 • oraz innych zakazanych prawem lub wymagających specjalnej koncesji.
 •  Zamawiający będzie pobierał opłaty za świadczone usługi, wg następujących kryteriów: nie ustalono ceny minimalnej.  
 • Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów handlowych w trakcie trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru.
 • Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Wykonawca ma prawo do odsprzedawania stoisk będących przedmiotem wyłączności.

 

 

3. PROCEDURA

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
 2. Kryteria oceny ofert – najwyższa cena, nie mniejsza niż 5.000 zł netto.
 3. Informacje administracyjne:
  Termin i miejsce składania ofert – włącznie do dnia 3.07. 2015 r., do godz. 15:00 przy ulicy Spokojnej 9 w Lublinie w pokoju 100 A.

  Termin zamieszczenia ogłoszenia: 29.06.2015 r. na stronie internetowej: www.powiat.lublin.pl  

 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

 

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

 1. Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu opisanym na zewnętrznej stronie w następujący sposób:

  „Oferta – obsługa handlowa DOŻYNKI RADAWIEC 2015”

 2. Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy, a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu).
 3. Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnętrz.
 4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda ponumerowana strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

 

 

5. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 

 1. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego konkursu
 2. Nazwę firmy, adres, NIP, telefon kontaktowy,
 3. Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego konkursu.

 

 

5. PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

 

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 10.07.2015 r.

 

7. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Oferta Wykonawcy
 2. Oświadczenia Wykonawcy
 3. Plan stoisk na lotnisku
 4. Wzór umowy
 5. Program imprezy*

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

 

Powrót