Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o konkursie ofert na przyznanie wyłączności gastronomicznej imprezy "Dożynki Radawiec 2017"

20-07-2017


I. ORGANIZATOR
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
www.wok.lublin.pl


tel. 81 532 42 08 wew. 21, 509 593 403, 607 306 555
dozynki.lubelskie2017@gmail.com


Oferty można składać w godzinach pracy instytucji: 8.00-16.00


II. ZAKRES OBSŁUGI
1. Wyłoniony Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej imprezy pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie - Radawiec 2017”, w terminie 27 sierpnia 2017 r. na terenie lotniska sportowego w Radawcu k/Lublina w godzinach 6:00 – 24:00 na zasadzie wyłączności. Prognozowana liczba uczestników wydarzenia: 25 000.
2. W ramach wyłączności stoisk gastronomicznych Organizator wyznaczy stoiska zgodnie z planem sytuacyjnym.
3. W ramach wyłączności obsługi gastronomicznej oferent zobowiązuje się zorganizować co najmniej 20 stoisk gastronomicznych.
1) Oferent zapewni, w ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprezy
w proponowanym terminie stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:

 • potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyk, stek itp.),
 • potrawy z rożna (kurczak, golonka),
 • hot-dogi, hamburgery, zapiekanki,
 • zestawy obiadowe, sałatki, bigos,
 • napoje bezalkoholowe,
 • gofry,
 • lody,
 • popcorn, wata cukrowa, kukurydza.

4. W zakres wyłączności nie wchodzi:

 • sprzedaż piwa,
 • stoiska Lokalnej Grupy Działania – oferujące produkty lokalne,
 • stoiska piekarni,
 • stoiska wystawy rolniczej,
 • stoiska sponsorskie,
 • stosika firm,
 • stoiska Wesołego Miasteczka,
 • stoiska Powiatu Lubelskiego, w tym stoiska na których wydawane będą posiłki dla osób uprawnionych na zasadzie talonów,
 • stoiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • stoiska Gminy Konopnica
 • stoiska Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

5. Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt 3 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
6. Wykonawca ma prawo do odsprzedawania stoisk będących przedmiotem wyłączności.


III.PROCEDURA
1. Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
2. Kryteria oceny ofert – najwyższa cena, nie mniejsza niż 15.000 zł netto.
3. Informacje administracyjne:

Termin i miejsce składania ofert – włącznie do dnia 26.07. 2017 r. (środa), do godz. 16:00 – ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin- SEKRETARIAT (1 piętro)


Termin zamieszczenia ogłoszenia o wygranym konkursie: 28.07.2017 r. - Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie: www.wok.lublin.pl
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania bez podania przyczyny.
6. Oferty będą rozpatrywane w formie komisyjnej.


IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu opisanym na zewnętrznej stronie w następujący sposób:


„Oferta – obsługa gastronomiczna DOŻYNKI - RADAWIEC 2017”


2. Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy, a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu).
3. Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda ponumerowana strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.


V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Nazwę firmy, adres, NIP oraz telefon kontaktowy.
3. Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

VI.PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY
Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę do dnia 04.08.2017 r.


VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Oferta Wykonawcy [pdf, 57kb]
2. Oświadczenie Wykonawcy [pdf, 61kb]
3. Program wydarzenia [pdf, 47 kb]
4. Karta informacyjna Dożynek [pdf, 20 kb]

Powrót