Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie - NABÓR DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W POWIECIE LUBELSKIM

11-05-2016

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej Organizacjami),

prowadzące działalność statutową na terenie powiatu lubelskiego, z siedzibą w powiecie lubelskim, do zgłaszania kandydatur do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

Ww. Rada składa się z 9 członków w tym pięciu przedstawicieli Organizacji.

Zgłoszenia kandydatów Organizacje mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2016 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin lub składając ją osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Decyduje data wpływu do urzędu. 

Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik do poniższego Ogłoszenia. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych z dopiskiem PRPP.

Szczegóły powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim znajdują się w Uchwale Nr XIX /170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. 

Do pobrania:

Powrót