Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowe zasady cechowania drewna w 2015 r.

30-12-2014

Od stycznia 2015 r. cechowanie drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie Powiatu Lubelskiego będzie prowadzone na zmienionych zasadach. Zmiana wynika z wdrożenia nowego systemu cechowania drewna stosowanego już w Lasach Państwowych.

 
Pozyskanie drewna odbywać się będzie niezmiennie w oparciu m.in. o art. 14 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36 poz. 201).
 
Do tej pory cechowanie drewna odbywało się za pomocą numeratora, na kłodzie i pniu ściętego drzewa a obecnie istotnym elementem nowego systemu cechowania drewna jest zamiana numeratora na system płytkowy. Płytki nabijane będą na kłodzie ściętego drzewa za pomocą specjalnego młotka. Płytki będą wykorzystywane jednorazowo i każda z nich będzie miała odrębny numer.
 
   
Rys. 1 i 2.  Młotek służący do nabijania płytek, zawierający znak graficzny ściśle związany z jednostką samorządową oraz przykładowa płytka stosowana w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ze strony wnioskodawcy wymaga:
  • złożenia wniosku „o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna” wg druku OŚR-04-01, we wniosku ubiegający się o wydanie poświadczenia legalności pozyskania drewna podpisuje oświadczenie o posiadanym tytule własności działki leśnej, 
  • wskazania miejsca położenia działki z której pozyskiwane będzie drewno.
 
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ze strony pracownika sprawującego nadzór wymaga:
  • wyznaczenia drzewa do wyrębu poprzez odbicie znaku cechy na zaciosie na wysokości około 1,3 m od ziemi,
  • oznakowania pozyskanego drewna poprzez nabicie oznacznika (tabliczki koloru niebieskiego zawierającej kolejny numer) oraz nabicie znaku cechy na czole dolnym drewna,
  • wybicia identycznego znaku cechy na pniu po ściętym drzewie,
  • wystawienia świadectwa legalności pozyskania drewna.
    
Rys. 3,4 i 5.  Wzory aktualnie obowiązujących tarcz stosowanych w lasach niestanowiących wsłaności Skarbu Państwa w obrębie Powiatu Lubelskiego.
 

Rozpatrzenie wniosku, następuje w terminie do 30 dni od dnia wpływu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, postępowanie wyjaśniające w zakresie własności lub formy użytkowania gruntu oraz weryfikację Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla danej miejscowości. Cechowanie i numerowanie drewna przeprowadzane jest na działce w miejscu jego pozyskania. Właściciel lasu jest uprawniony do zabrania pozyskanego drewna dopiero po jego oznakowaniu i otrzymaniu świadectwa legalności pozyskania drewna. Świadectwo legalności pozyskania  drewna  wydaje działający w imieniu Starosty Lubelskiego pracownik. Obliczenie masy grubizny pozyskanego drewna bez kory, dokonuje się w oparciu o „Tablice miąższości drewna okrągłego”.
Powrót