Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowa ustawa o prawach konsumenta

30-12-2014

Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która przede wszystkim ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa europejskiego, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE, ujednolicenie przepisów dotyczących umów konsumenckich oraz zwiększenie ochrony kupujących na odległość i nałożenie nowych obowiązków na sprzedawców.

Zgodnie z nową ustawą, przed zawarciem umowy przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi wyczerpujących informacji, dotyczących przede wszystkim:

  • cech rzeczy i świadczonych usług,
  • wszystkich kosztów wynikających z umowy,
  • informacji dotyczących i identyfikujących przedsiębiorcę,
  • uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy,
  • obowiązku poniesienia kosztów zwrotu rzeczy,
  • zasad ustalenia ceny rzeczy lub wynagrodzenia za świadczenie usług.

Wprowadzono też obowiązek pisania regulaminów przystępnym językiem, zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy. Ma to zapewniać bardziej świadome zawieranie umów przez konsumentów.
Ustawa zwiększa także swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku rzeczy posiadającej wady, przywracając możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.
Należy również nadmienić, że nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość do 14 dni bez podania przyczyn. Wcześniej termin ten wynosił 10 dni.

Powrót