Aktualności

Zdjęcie Artykułu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2017 roku

09-01-2017

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają niżej wymienione osoby po przedłożeniu stosownych dokumentów:

 • młodzież do 26 roku życia (po przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 • osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatanci (po przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (po przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 • kobiety w ciąży, po okazaniu dokumentu potwierdzającego ciążę. 

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

 • Punkt Nr 1 w m. Bychawa – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew, Wysokie;
 • Punkt Nr 2 w m. Głusk – punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Strzyżewice;
 • Punkt Nr 3 w m. Jastków – punkt mobilny w miejscowości Garbów;
 • Punkt Nr 4 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
 • Punkt Nr 5 w m. Konopnica – punkt mobilny w miejscowości Wojciechów;
 • Punkt Nr 6 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.

Prowadzenie Punktów Nr 1, 3, 5 powierzono organizacji pozarządowej, natomiast prowadzenie Punktów Nr 2, 4, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są                w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

 

Jednocześnie podajemy adres strony Ministerstwa Sprawiedliwości (darmowapomocprawna.ms.gov.pl), gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną.

 

 

 

 

Punkt 1 Bychawa                                         organizacja pozarządowa 

Punkt 2
Głusk 

adwokaci
/radcowie                              

Punkt 3 Jastków                           organizacja pozarządowa 

Punkt 4
Niemce

adwokaci
/radcowie                           

Punkt 5 Konopnica

organizacja pozarządowa                                     

Punkt 6
Bełżyce                          adwokaci
/radcowie 

Poniedziałek

Bychawa  

Jabłonna 

Jastków

Niemce

Konopnica

Borzechów 

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

13.00 - 17.00

12.00 - 16.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

Urząd Miejski w Bychawie 

ul. Piłsudskiego 22

Urząd Gminy w Jabłonnie Jabłonna Majątek  22

Urząd Gminy w Jastkowie 

ul. Chmielowa 3

Urząd Gminy w Niemcach 

ul. Lubelska 121

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B

Urząd Gminy w Borzechowie Borzechów 1

Wtorek

Krzczonów 

Jabłonna

Garbów

Niemce

Konopnica 

Bełżyce

10.00 - 14.00

13.00 - 17.00

14.00 - 18.00

8.00 - 12.00

10.00 - 14.00

9.00 - 13.00

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie 

ul. Żeromskiego 11

Urząd Gminy w Jabłonnie Jabłonna Majątek  22

Gminne Centrum Informacji w Garbowie Garbów 29

Urząd Gminy w Niemcach ul. Lubelska 121

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B

Urząd Miejski w Bełżycach 

ul. Lubelska 3 

Środa

Wysokie

Głusk

Jastków

Niemce

Wojciechów 

Niedrzwica Duża

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

8.00 - 12.00

10.00 - 14.00 

10.00 - 14.00 

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Urząd Gminy w Głusku ul. Rynek 1 

Urząd Gminy w Jastkowie

 ul. Chmielowa 3

Urząd Gminy w Niemcach

 ul. Lubelska 121

Urząd Gminy w Wojciechowie Wojciechów 5

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

 ul. Kraśnicka 51

Czwartek

Zakrzew

Strzyżewice 

Garbów

Wólka

Konopnica 

Niedrzwica Duża

10.00 - 14.00 

11.00 - 15.00 

8.00 - 12.00 

7.30 - 11.30

10.00 - 14.00 

10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Zakrzewie Zakrzew 26

Urząd Gminy w Strzyżewicach Strzyżewice 109

Gminne Centrum Informacji w Garbowie Garbów 29

Urząd Gminy w Wólce Jakubowice Murowane 8

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej

 ul. Kraśnicka 51

Piątek

Bychawa  

Głusk

Jastków

Wólka

Konopnica

Bełżyce

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

7.30 - 11.30

10.00 - 14.00 

9.00 - 13.00

Urząd Miejski w Bychawie 

ul. Piłsudskiego 22

Urząd Gminy w Głusku ul. Rynek 1 

Urząd Gminy w Jastkowie ul. Chmielowa 3

Urząd Gminy w Wólce Jakubowice Murowane 8

Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B

Urząd Miejski w Bełżycach 

ul. Lubelska 3 

Powrót