Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nabór SORE

04-04-2012

Powiat Lubelski ogłasza nabór kandydatów na SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI (SORE) stanowiących w przyszłości kadrę zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli.Zakwalifikowani kandydaci na SORE wezmą udział w bezpłatnym 14 dniowym cyklu szkoleń w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a następnie będą wykonywać zadania związane z:
- wspieraniem szkół i nauczycieli w sprecyzowaniu diagnozy potrzeb, przygotowaniu wybranej oferty wspomagania szkoły,
- podejmowaniem działań związanych z realizacją w szkole konkretnej oferty i wspieraniem rozwoju szkoły,
- utrzymaniem stałej współpracy z dyrektorem i nauczycielami,
- organizowaniem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, inicjowaniem powstania i moderowaniem działania lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- co najmniej 5-letni staż pracy
- prawo jazdy kat. B

Pożądane postawy i kompetencje:
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- znajomość funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz systemu doskonalenia nauczycieli,
- otwartość na zmiany,
- zarządzanie koncepcyjną pracą w zespole i procesem wspomagania,
- efektywna komunikacja,
- partnerstwo i otwartość,
- kreatywność ,
- przedsiębiorczość.

Wymagane dokumenty:
- cv i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- list motywacyjny,
- oświadczenie o minimum 5-letnim stażu pracy zawodowej,
- oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.
Do ofert mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z innych miejsc pracy.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel/fax 815325057 do dnia 20 kwietnia 2012r. do godz. 15.30.

Powrót