Aktualności

Zdjęcie Artykułu

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO W 2020 R.

19-12-2019

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2020 r.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

  4. mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 
Zadania komisji konkursowej:
  1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
  2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
  3. Sporządzenie protokołu z pracy komisji.
 
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
  1. Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu w konkretnym terminie.
  2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
 
Zgłoszenia, na załączonym formularzu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną, należy składać w terminie do 2 stycznia 2020 r. osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
Dokumenty do pobrania:
Powrót