Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu kultury i sportu w 2018 r.

19-12-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na terenie Powiatu Lubelskiego w 2018 r.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4)      mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.
 
Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.
2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.
3. Sporządzenie protokołu z pracy komisji.
 
Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu w konkretnym terminie.
2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.
 
Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy składać w terminie do 29 grudnia 2017 r. osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
Dokumenty do pobrania:
Powrót