Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kwalifikacja wojskowa

27-02-2012

Na terenie powiatu lubelskiego kwalifikacja wojskowa w 2012 roku rozpoczęła się 16 lutego i potrwa do 2 kwietnia br. W celu przeprowadzenia kwalifikacji została powołana Powiatowa Komisja Lekarska, w skład której wchodzi jeden lekarz będący jednocześnie przewodniczącym tej komisji, jeden pracownik średniego personelu medycznego oraz przedstawiciel Starostwa jako sekretarz.

Komisja pracę rozpoczyna we wszystkie dni robocze od godz. 700  w budynku Ligi Obrony Kraju przy ul. Nałęczowskiej 25 w Lublinie.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stają przed powiatową komisją lekarską na podstawie imiennych wezwań, jednak nie otrzymanie takiego wezwania nie zwalnia ich od dopełnienia obowiązku zgłoszenia się przed komisją.

Wobec wszystkich osób, które nie zgłoszą się do kwalifikacji w wyznaczonym terminie, będą stosowane środki przymusu administracyjnego tj. doprowadzenie przez Policję.

W bieżącym roku przed Powiatową Komisją Lekarską w Lublinie stanie około 1200 osób.

Powszechny obowiązek obrony wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tradycyjnie kojarzył nam się z zasadniczą służbą wojskową. Ten rodzaj służby wojskowej został zniesiony w  2009 roku, niemniej jednak nadal obowiązuje nas rejestracja i kwalifikacja wojskowa zarówno mężczyzn jak i kobiet.

W roku bieżącym obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1993 r. (tzw. rocznik podstawowy);

2.mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.osoby urodzone w latach 1991-1992,  które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Powrót