Aktualności

Zdjęcie Artykułu

KWALIFIKACJA WOJSKOWA dla terenu Powiatu Lubelskiego

18-02-2020

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 /ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej/ kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i Starostów, a także wójtów i burmistrzów. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada Starosta.

Powszechny obowiązek obrony wynikający z /ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.),/ tradycyjnie kojarzy nam się z zasadniczą służbą wojskową. Ten rodzaj służby wojskowej został zniesiony w 2009 r., niemniej jednak nadal obowiązuje rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zarówno mężczyzn, jak i kobiet (w określonych przypadkach). Z tego względu powołana dla terenu Powiatu Lubelskiego Powiatowa Komisja Lekarska w Lublinie wydaje orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska w Lublinie została powołana /zarządzeniem nr  21  Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich/.
 
Komisja urzęduje w tutejszym budynku Ligi Obrony Kraju przy ul. Nałęczowskiej 25 w Lublinie.
 
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu lubelskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 17 lutego do dnia 31 marca 2020 roku.
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 2001 roku oraz w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1996-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku jak również te, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz   na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub  absolwentkami tych szkół lub kierunków. Przed komisją lekarską mogły stawać także osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.
 
Informacje o terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo Wójt lub Burmistrz wzywa osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań. Choć obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej został zawieszony, przystąpienie do kwalifikacji jest obowiązkowe. Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Co ważne, nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 
Z terenu powiatu wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską będzie 958 mężczyzn i 54 kobiety.
Powrót