Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kwalifikacja wojskowa 2018

21-02-2018

W okresie od 21 lutego do 12 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu lubelskiego.

Powszechny obowiązek obrony wynikający z Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) tradycyjnie kojarzył nam się z zasadniczą służbą wojskową. Ten rodzaj służby wojskowej został zaniechany w roku 2009, niemniej jednak nadal obowiązuje rejestracja i kwalifikacja wojskowa, zarówno mężczyzn, jak i kobiet (w określonych przypadkach).
 
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu lubelskiego przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 21 lutego do dnia 12 kwietnia 2018 roku. W celu przeprowadzenia kwalifikacji Zarządzeniem nr  10  Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich została powołana Powiatowa Komisja Lekarska w Lublinie.
 
Komisja urzęduje w budynku Ligi Obrony Kraju przy ul. Nałęczowskiej 25 w Lublinie i swoją pracę rozpoczyna we wszystkie dni robocze od godz. 700.
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
UWAGA!
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia Wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
 
Kto wbrew obowiązkom wynikającym z Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 224) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 
Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego  w  Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9, pokój 207  - numer tel. (81) 528-67-21, fax (81) 528-67-22 lub do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie - numer tel. 691-504-835.
Powrót