Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kwalifikacja wojskowa 2014

18-02-2014

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu lubelskiego odbędzie się w dniach od 20 lutego do 11 kwietnia 2014 roku (z przerwą w dniu 17 marca br.). W celu przeprowadzenia kwalifikacji została powołana Powiatowa Komisja Lekarska, w skład której wchodzi jeden lekarz będący jednocześnie przewodniczącym tej Komisji, jeden pracownik średniego personelu medycznego oraz przedstawiciel Starostwa jako sekretarz. Z Komisją współdziałają osoby skierowane przez Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu lubelskiego odpowiedzialne za identyfikację osób i kompletowanie danych w listach stawiennictwa.

Komisja usytuowana jest w budynku Ligi Obrony Kraju przy ul. Nałęczowskiej 25 w Lublinie i swoją pracę rozpoczyna we wszystkie dni robocze od godz. 700.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1995 roku;

 2. mężczyźni urodzeni w latach 1990 - 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w 1993 - 1994 roku, które:

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i osoby te złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1990 – 1995 (wytypowane przez WKU na podstawie imiennych wezwań), posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, (analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria) o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

 2. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 2. dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

 3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;

 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

 5. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 6. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto zgodnie z art. 224 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) kto wbrew obowiązkom nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

UWAGA!

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

 

Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie, 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9, pokój 207 pod nr tel. (81) 528-67-21, fax. (81) 528-67-22 lub do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie pod nr tel. 691-504-835.

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego,

Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 

Powrót