Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim - projekt w toku

16-05-2018

Od 1 czerwca 2017 r. na terenie Powiatu Lubelskiego realizowany jest projekt pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim". Jego celem jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej w 12 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Projekt pn. „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” realizowany jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Jego wartość to 629 960,00 zł. Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.
 
Dla uczniów liceów i techników prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych (angielskiego i niemieckiego) oraz zajęcia z branży ICT w zakresie programowania w językach C++ i Java, a także ogólnego bezpieczeństwa w sieci i wyszukiwania potrzebnych informacji. Całość zadania ma na celu nabycie kluczowych kompetencji potrzebnych młodzieży do odnalezienia się na obecnym rynku pracy z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw, takich jak: kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa.
 
W pierwszym etapie realizacji projektu, który miał miejsce w 2017 r., wzięło udział ponad 250 uczniów. Na wrzesień tego roku planowany jest kolejny etap rekrutacji. Uczniowie poszczególnych szkół mogą pobrać ze strony szkoły deklarację uczestnictwa i pozostałe wskazane dokumenty, wypełnić je i złożyć w sekretariacie szkoły lub biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9). Ważnym elementem realizacji zadań projektowych jest możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie diagnozy preferencji i możliwości rozwoju, autoprezentacji, metod radzenia sobie ze stresem oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy nad samooceną i asertywnością.
 
Zajęcia odbywają się w pracowniach i warsztatach wyposażonych w urządzenia zakupione w ramach projektu. Swoją wiedzę i umiejętności uczniowie doskonalą, korzystając z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego. Dzięki drukarce 3D oraz mikroskopom podłączonym do komputerów, które umożliwiają precyzyjną pracę i równoczesny zapis komputerowy, nauka nie tylko rozwija kreatywność, ale także sprawia uczniom przyjemność. Ćwiczenia ułatwiają także mikroskopy optyczne i terenowe oraz lodówka służąca do przechowywania materiałów badawczych. W ramach projektu zakupione zostały również wagi laboratoryjne i zestawy odczynników niezbędne do zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz podręczniki do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT oraz zajęć matematyczno-przyrodniczych.
 
Oprócz uczniów, wsparciem w ramach projektu zostało objętych również 50 nauczycieli. W 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie odbyły się szkolenia z zakresu Innowacje w edukacji, Nauczanie metodą eksperymentu, Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT, Nauka programowania, na których mieli oni okazję podnieść swoje kompetencje zawodowe.Tematyka zajęć dotyczyła m.in. stosowania innowacji edukacyjnych i doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na obecnym rynku pracy. Zajęcia przebiegały z dużym zaangażowaniem praktycznym uczestników, którzy wg zasady „kto się nie dokształca, ten stoi w miejscu” aktywnie włączyli się w realizację programu.
 
Projekt „Kreatywna edukacja…” jest jednym z kilku projektów realizowanych w szkołach Powiatu Lubelskiego, dzięki którym nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji oraz podnoszenia umiejętności. W ten sposób zyskują realne, pozytywne korzyści w postaci nowych kwalifikacji, umiejętności i poszerzania horyzontów. Realizacja projektu ma także ogromny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia oraz atrakcyjności placówek biorących udział w projekcie.
Powrót