Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje w sprawie konsolidacji

14-11-2011

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektów uchwał Rady Powiatu w Lublinie w sprawie:

 

1.Projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bełżycach.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mtoporowska@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 14  listopada 2011 r. do dnia 21  listopada 2011 r.

Dokumenty do pobrania:

1.Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bełżycach.

Powrót