Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konsultacja społeczne - Zaproszenie do udziału

24-09-2019

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii wniosków dotyczących projektu zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
  1. nazwa i adres,

  2. dane rejestrowe,

  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, P. II pok. 220.
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 8 października 2019 r.
 
Dokumenty do pobrania:
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 
 
 
Powrót