Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs na realizację zadań publicznych na 2013 rok

12-12-2012

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

Zadania z zakresu kultury

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2013 –  20 000 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2012 – 10 500 zł (w tym: organizacje pozarządowe – 10 500 zł). Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2011 – 9 850 zł (w tym: organizacje pozarządowe – 9 850 zł ).
Cel zadania: wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: konkursy, wystawy, plenery i inne działania plastyczne, koncerty, przeglądy, festiwale, przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, wydawnictwa służące upowszechnianiu historii i kultury regionu.

Koszty pokrywane z dotacji: nagrody pieniężne i rzeczowe, wyżywienie uczestników, zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania zadania, usługi transportowe i inne koszty niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.
 
Zadania z zakresu sportu

A.  Imprezy sportowe i rekreacyjne
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2013 –  7 000 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2012 – 6 000 zł (w tym organizacje pozarządowe 6 000 zł).Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2011 – 5 000 zł (w tym organizacje pozarządowe 5 000 zł).
Cel zadania – propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja różnych dyscyplin sportowych.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym lub powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym.
Koszty pokrywane z dotacji: zakup nagród rzeczowych, zakup niezbędnego, drobnego sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie uczestników, ekwiwalenty sędziowskie, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, inne usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć np. opieka medyczna, obsługa techniczna.

B.  Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2013 –  20 000 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2012 – 20 000 zł (w tym: organizacje pozarządowe – 20 000 zł). Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2011 – 20 000 zł (w tym: organizacje pozarządowe – 20 000 zł).
Cel zadania – prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja zawodów dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych.
Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubelskiego ziemskiego.
Koszty pokrywane z dotacji: zakup nagród rzeczowych, zakup niezbędnego, drobnego sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie uczestników, ekwiwalenty sędziowskie,  płace administracji i obsługi finansowej, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, inne usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć np. opieka medyczna, obsługa techniczna.
Oferty należy składać w terminie do dnia 4 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, nr pok. 217 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”.
 
Do pobrania:
Opracowała: Barbara Dziuba, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury
Powrót