Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

31-10-2018

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2019 r.

I. Rodzaj zadań:
Powierzenie prowadzenia na terenie powiatu lubelskiego w 2019 r. następujących zadań:
1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w Jastkowie wraz z punktami mobilnymi.
2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w Bychawie wraz z punktami mobilnymi.
3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi.
 
W zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz.2030 z późn. zm.) oraz zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).
 
Harmonogram udzielania świadczeń w poszczególnych punktach został zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz w Zarządzeniu Nr  89/2018  Starosty Lubelskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnych porad w powiecie lubelskim w 2019 r.
 
II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).
 
III. Wysokość przeznaczonych środków publicznych
Na realizację zadań przeznacza się dotację w łącznej wysokości 192.060,- zł, w tym na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  60.060,- zł oraz 3.960,- zł na edukację prawną.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
1)  ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 12030 z późn. zm.),
2)  ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467)
3)  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z póź. zm.),
4)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 
V. Termin i zakres realizacji zadań:
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. we wskazanym w harmonogramie lokalu (załącznik nr 1 do ogłoszenia), w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Zakres realizowanych zadań określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.
W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
3. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie świadczeń, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.
4. Osoby realizujące bezpośrednio zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, określone w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 3a ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
5. Organizacja przystępująca do konkursu powinna zapewnić możliwość udzielania porad osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017  r. poz. 1824 z późn. zm.) - także poza wymienionymi w ogłoszeniu punktami albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
6. Realizując zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacja pozarządowa  spełnia następujące warunki:
a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:   - poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej
7. Realizując zadanie z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja pozarządowa  spełnia następujące warunki:
a)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
b)  posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
c)  daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia:
 -poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowania, profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego   nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
8. Szczegółowe warunki realizacji zadania, określa umowa sporządzona według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru, określonego ww. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
10. Zleceniobiorca zapewni, realizację zadania z zakresu edukacji prawnej obejmującej działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 3b ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zleceniobiorca w ofercie określi jakie działania edukacyjne zamierza realizować – w wymiarze nie mniejszym niż jedno działanie na rok na każdy prowadzony punkt.
11. Zleceniobiorca zapewnia niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, umożliwiający realizację zadań, formularze, a także właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych, dokumentach uprawniających i zakresie udzielanej pomocy lub porad.
 
VI. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do 28.11.2018 r. w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
2. Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem oraz nazwą zadania: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu ……(należy wpisać prowadzenia, którego zadania z punktu „I. Rodzaj zadań” dotyczy oferta)…. oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2019 r.”
3. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem, innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut organizacji,
c) wykaz usług stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia,
d) zawarte umowy wskazane w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467),
e) zobowiązanie określone w załączniku nr 3a lub 3b
f) oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - załącznik nr 4
g) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
h) w przypadku świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust 1 ww. ustawy.
 
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
5. Do każdego zadania wymienionego w punkcie „I. Rodzaj zadań”, należy złożyć odrębną ofertę wraz z załącznikami. Ocenie będą podlegały oferty złożone odrębnie do każdego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty, które otrzymają najwyższą ilość punktów w postępowaniu konkursowym w zakresie poszczególnych zadań, zostaną zarekomendowane Zarządowi Powiatu w Lublinie. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Lublinie w formie uchwały.
6. W zakresie zadań 1 i 2 wymienionych w punkcie „I. Rodzaj zadań” do postępowania konkursowego dopuszczone zostaną złożone oferty na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, tylko wówczas gdy nie zostaną złożone oferty na prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które spełniają wymagania konkursu, ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).
7. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od upływu terminu składania ofert.
8.   Przy ocenie merytorycznej oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a)    oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 30pkt.
b)    oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – 20 pkt.
c)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania, co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (w tym posiadane rekomendacje):
-        2 letnie doświadczenie - 20 pkt
-        3 i więcej lat doświadczenia – 30 pkt
d)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne (ocena wg kwalifikacji osób zgłoszonych do danego punktu - maks. 45 pkt na jedno zadanie. UWAGA: do oceny nie będzie brana ilość złożonych umów, a kwalifikacje osób i możliwość realizacji zadania – należy przedłożyć umowy tylko tych osób które będą mogły realnie realizować zadanie w danym punkcie):
-      adwokaci, radcowie prawni, doradcy (zgodnie z art. 11 ust. 3a ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej) – 45 pkt
-      doradcy podatkowi – 25 pkt
-      inni specjaliści wskazani w art. 11 ust. 3 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 20 pkt
-      system mieszany ww. kwalifikacji – ocena na podstawie średniej arytmetycznej wymienionej punktacji (zaokrąglenie w górę do dwóch miejsc po przecinku), wg osób udzielających świadczeń w danym punkcie.
e)    Proponowany sposób i ilość działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
-      sposób oraz ilość opracowanych informatorów, poradników i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji pisanej oraz rozpowszechniania informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu  w  ramach  edukacji prawnej – max. 25 pkt
-      propozycje działań w formie otwartych wykładów i warsztatów zwiększające świadomość prawną społeczeństwa oraz promocję działań –max. 35 pkt.
f)     Realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków, w tym posiadane rekomendacje):
-      realizacja dwóch i więcej zadań   - 20 pkt.
-      realizacja jednego zadania – 10 pkt.
g)    Posiadanie dokumentacji potwierdzającej funkcjonowanie wewnętrznej struktury zarządzania odpowiedniej do wielkości organizacji, jej celów i funkcji, posiadanie przez organizacje certyfikatów oraz wdrożonych norm jakości – maks. 20 pkt.
 
9. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Lublinie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
10. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Lublinie przedmiotowej uchwały.
11. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana w oparciu o umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.
12. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
 
Wysokość dotacji na realizację zadania w 2018 r.
 
W 2018 r. z budżetu powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową przeznaczono środki  finansowe  w  wysokości  182.177,64 zł.  W  2017  r.  na realizację ww. zadania przez organizację pozarządową przeznaczono środki finansowe w wysokości  182.177,64 zł.

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO informujemy, że administratorem możliwych danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, będzie Starosta Lubelski. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r. na terenie powiatu lubelskiego.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=467
 
 
Do pobrania:
Powrót