Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konkurs na Dyrektora w Załuczu

03-07-2012

ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu, Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Duża

 I. Do konkursu może przystąpić:

1.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
 lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę  pracy w  przedszkolu, szkole  lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której  mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) nie  toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

2.Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b) ukończyła studia magisterskie:

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
 na stanowisku kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, e, g oraz i.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki.

2.Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

3.Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

4.Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy.

5.Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym.

7.Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

8.Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

10.Oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy
 z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425
 z późn. zm.).

11.Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela.

12.Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

13.Oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14.Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

15.Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora …”   do dnia 17 lipca 2012r. do godz. 1600,

na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, pisemnie lub telefonicznie.

Powrót