Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Już jest projekt budżetu powiatu lubelskiego na 2016 rok

19-11-2015

Zarząd Powiatu w Lublinie opracował projekt budżetu powiatu lubelskiego na 2016 rok. Planowana wysokość wydatków zakładana jest na kwotę 116 mln, zaś kwota dochodów opiewa na kwotę 113 mln, z czego ponad 20 milionów złotych to środki przeznaczone na inwestycje.

W przyszłorocznym planie finansowym zaplanowano wydatki na poprawę infrastruktury drogowej w wysokości blisko 17 milionów złotych. Ponadto zarezerwowano też osobne środki na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla gmin: Borzechów, Bychawa, Niemce oraz na dotacje celowe gminnych zadań inwestycyjnych prowadzonych przy udziale środków z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.

W ramach PRGIPID 2016-2020, będącego kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych samorząd powiatu lubelskiego złożył wnioski na dofinansowanie 2 dużych inwestycji pn. „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin-Głusk-Skrzynice-Chmiel-Krzczonów-Sobieska Wola”. Ponadto w budżecie zarezerwowane zostały środki na dofinansowanie inwestycji zaplanowanych w ramach powyższego programu przez gminy. Współpraca powiatu z gminami jest jednym z kryteriów wpływających na wysokość punktacji przy ocenie wniosków , co zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania na następujące zadania:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 107093L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami w miejscowości Krężnica Jara Gmina Niedrzwica Duża. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Niedrzwica Duża,
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 106907L w miejscowościach Halinówka i Szczuczki VI Kolonia, wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Wojciechów,
 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107179L w miejscowości Wierciszów. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Jabłonna,
 4. Przebudowa dróg gminnych Nr 107099L i 112439L w miejscowości Kalinówka, Gmina Głusk. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Głusk,
 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 107349L w miejscowości Tarnawka Druga. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Zakrzew,
 6. Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej nr 106035L Stoczek Kolonia - Majdan Krasieniński. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Niemce,
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 112458L w miejscowości Biskupie - Kolonia (etap I). Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Wólka,
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Strzyżewice,
 9. Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L). Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Bychawa.

W związku z tym, że pojawiło się nowe źródło finansowania inwestycji drogowych jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 władze powiatu lubelskiego zabezpieczyły środki w budżecie i w najbliższym czasie zamierzają złożyć wniosek na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew - Tarnawka". Na nowym PROW powinny skorzystać również gminy Niemce, Bychawa i Borzechów. Dzięki pozyskanym środkom unijnym, dotacji pochodzącej z budżetu powiatu lubelskiego oraz  środkom własnym będą mogły zrealizować następujące zadania:

 • „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2216L Elizówka – Dys, 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn, 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów - Dys”. Liderem tego zadania jest Gmina Niemce, partnerem zaś Powiat Lubelski;
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków – Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia”. Liderem tego zadania jest Gmina Bychawa, partnerem zaś Powiat Lubelski;
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna od km 0+000 do km 5+917”. Liderem tego zadania jest Gmina Borzechów, partnerami zaś Powiat Lubelski oraz Gmina Niedrzwica Duża;

Dużą szansę na poprawę sieci dróg powiatowych stanowić będzie też realizacja partnerskiego projektu 20 powiatów województwa lubelskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, w ramach którego powiat lubelski ma rozbudować drogę Bełżyce ul. Lubelska – Strzeszkowice – Krężnica Jara –Lublin oraz Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 na odcinku Dominów – Skrzynice. Wiele wskazuje, na to że realizacja projektu ruszy już w przyszłym roku.

Wśród pozostałych zamierzeń inwestycyjnych planowane są remonty Domu Dziecka w Przybysławicach oraz Szpitala Powiatowego w Bełżycach. Na tą drugą inwestycję Zarząd Powiatu w Lublinie zabezpieczył środki w kwocie 500000 zł, w ramach której zmodernizowany ma zostać Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Zakupione zostaną też 3 odśnieżarki wirnikowe dla Zarządu Dróg Powiatowych oraz sprzęt do konserwacji terenów zielonych ZSR CKP w Pszczelej Woli.

Na przyszły rok zaplanowano również początek realizacji projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”. Będzie to kolejne, partnerskie działania realizowane przez powiaty województwa lubelskiego, które pozwolą na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz na przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).             

Projekt budżetu powiatu lubeslkiego na 2016 rok ma zostać zatwierdzony podczas sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 17 grudnia 2015 r.

Powrót