Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Jeszcze jest czas!

11-04-2012

Do 6 kwietnia 2012 r. blisko 172 tys. rolników, spośród 1,4 mln uprawnionych, złożyło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa swoje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2012 r. Wśród nich ok. 93 tys. wnioskodawców ubiega się o przyznanie wsparcia ONW. Natomiast o płatności rolnośrodowiskowe wystąpiło dotychczas 10742 rolników, spośród nich 1979 wnioskodawców robi to po raz pierwszy, a 8763 występuje o kolejną płatność w ramach tego programu.

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z "Programu rolnośrodowiskowego" w ramach PROW 2007-2013. O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, można go złożyć przez Internet. W portalu internetowym ARiMR znajduje się specjalna aplikacja, która pozwala na wypełnienie wniosku, a następnie na wysłanie go w formie elektronicznej. To bardzo duże ułatwienie dla rolników. Nie trzeba bowiem tracić czasu na wizytę w biurze powiatowym ARiMR czy na poczcie, gdzie często trzeba czekać w kolejce. Wniosek można złożyć nie ruszając się z domu. Elektroniczny formularz wniosku został tak przygotowany, że identyfikuje błędy powstałe podczas jego wypełniania i informuje o tym, a jeżeli pomyłka nie zostanie usunięta, nie pozwoli na wysłanie dokumentu. W wypełnieniu takiego wniosku pomaga także szczegółowa instrukcja zamieszczona w portalu ARiMR. Aby móc skorzystać z internetowej drogi przygotowania i wysłania wniosku o dopłaty, trzeba mieć swój login i kod dostępu do specjalnego systemu informatycznego. Te osoby, które jeszcze go nie mają wystarczy, że wypełnią stosowny wniosek, udostępniony w portalu internetowym ARiMR. Wypełniony formularz trzeba złożyć w "swoim" biurze powiatowym Agencji. Nadany login i kod dostępu można używać bez żadnych ograniczeń czasowych.

Informacje o systemie wsparcia bezpośredniego

Dopłaty bezpośrednie Unia Europejska wprowadziła w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (w tym roku mija jej 50 lecie), aby rekompensować rolnikom obniżkę cen minimalnych i interwencyjnych na produkty rolne, na unijnym rynku. Obecnie Wspólna Polityka Rolna to całość działań podejmowanych przez Wspólnotę w sektorze rolnictwa dla osiągnięcia określonych celów takich jak: zwiększenie wydajności produkcji rolnej, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizacja rynków oraz zapewnienie odpowiednich cen dla konsumentów, wreszcie zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej są 2 zasadnicze typy mechanizmów: strukturalne i rynkowe. Dopłaty bezpośrednie są najważniejszym instrumentem WPR i wpisują się w zakres mechanizmów strukturalnych. Polscy rolnicy korzystają z takich dopłat od 2004 roku.

W 2012 roku nastąpiły zmiany w systemach wsparcia bezpośredniego polegające m.in.  na tym, że ARiMR będzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w ubiegłym roku.

W tym roku rolnicy po raz pierwszy mogą ubiegać się o płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu). Tą płatnością objęte są grupy odmian tytoniu typu Virginia i Burley, a także odmiany tytoni ciemnych, pod warunkiem, że uprawiane będą w wyznaczonych rejonach. Wdrożenie płatności do tytoniu jest jednym z elementów modyfikacji stosowanego w Polsce programu wsparcia specjalnego. Celem tej płatności jest poprawa jakości produkowanego w Polsce surowca tytoniowego.  Na wsparcie specjalne do tytoniu planowane jest przeznaczenie 29,035 mln euro rocznie (58,07 mln euro w latach 2012 i 2013).
Płatność do tytoniu przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie. Wysokość wsparcia uzależniona jest od ilości surowca tytoniowego, wyprodukowanego w rejonie uprawy tytoniu oraz spełniającego określone wymagania jakościowe i dostarczonego w wymaganym terminie zatwierdzonemu pierwszemu przetwórcy. Płatność przyznaje się do ilości nie większej niż wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji. Umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą może zawrzeć rolnik indywidualny lub grupa producentów tytoniu w ramach umów kontraktacji zawartych z jej członkami.

Do obszarów uprawy tytoniu będą należeć następujące rejony: lubelsko-podkarpacki, świętokrzysko-małopolski, kujawsko-pomorski, mazurski oraz dolnośląski, ponieważ charakteryzują się one sprzyjającymi warunkami klimatyczno-glebowymi dla prowadzenia takich upraw.

Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmuje od Agencji Rynku Rolnego przyznawanie płatności uzupełniającej: tzw. płatność niezwiązaną do tytoniu i płatność niezwiązaną do skrobi. Dopłaty te przysługują rolnikowi, jeżeli spełnia on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie oraz w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego. Jeżeli natomiast rolnik nie był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, może otrzymać płatność niezwiązaną do tytoniu lub do skrobi jeżeli

 • małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność, w tym dniu był wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo
 • rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo
 • rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznawanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub do skrobi nabywcy gospodarstwa rolnego, albo
 • do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

W roku 2012 na płatność niezwiązaną do tytoniu planuje się przeznaczyć 48,5 mln euro, natomiast na płatność niezwiązaną do skrobi planuje się przeznaczyć kwotę 11,32 mln euro.

Trzecia bardzo ważna zmiana wprowadzona od 2012 r. dotyczy umożliwienia rolnikom z dwóch dodatkowych województw ubiegania się o płatności do owiec. Teraz takie dopłaty będą mogli otrzymać rolnicy z siedmiu województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Inne warunki przyznawania takiej płatności pozostają bez zmian.

Kolejną zmianą wdrażaną od 2012 roku jest zmiana zasad przyznawania płatności do owoców miękkich. Oddzielna płatność do owoców miękkich zastąpi dotychczas stosowaną przejściową płatność z tytułu owoców miękkich. Na realizację oddzielnej płatności do owoców miękkich będzie przeznaczona kwota ok. 19,2 mln euro. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiego wsparcia jest spełnienie kryteriów uprawniających do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożenie wniosek o jej przyznanie. Oddzielna płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy truskawek lub malin, do których została przyznana przejściowa płatność do owoców miękkich w roku 2008. Wsparcie takie będzie przysługiwało również, jeżeli w roku 2008 płatność do owoców miękkich została przyznana  małżonkowi rolnika, spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, poprzednikowi rolnika lub przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

W 2012 roku na jednym formularzu wniosku, rolnicy mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:

 • jednolitą płatność obszarową (JPO);
 • uzupełniające płatności obszarowe (UPO):
  • do grupy upraw podstawowych,
  • do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją,
  • do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);
 • płatności uzupełniające:
  • dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu,
  • w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi;
 • specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
 • wsparcie specjalne - płatność do krów;
 • wsparcie specjalne - płatność do owiec;
 • wsparcie specjalne do surowca tytoniowego - płatność do tytoniu;
 • płatność cukrową;
 • oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
 • oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.

Ponadto, analogicznie jak w roku 2011, na tym samym formularzu wniosku, rolnicy mogą także ubiegać się o:

 • pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
 • płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013).

W roku 2012 łącznie z tytułu płatności bezpośrednich polscy rolnicy mogą otrzymać kwotę ok. 3,4 mld euro.

Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Wiecej informacji na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Powrót