Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja w sprawie nowych zasad cechowania drewna w 2015 r.

15-04-2015

Od maja 2015 r. cechowanie drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa po-łożonych na terenie Powiatu Lubelskiego będzie prowadzone na zmienionych zasadach. Zmiana ta wynika z wdrożenia nowego systemu cechowania drewna stosowanego już w Lasach Państwowych.

Pozyskanie drewna odbywać się będzie niezmiennie w oparciu m.in. o art. 14 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36 poz. 201).

Do tej pory nadawanie numeru odbywało się za pomocą numeratora, na kłodzie i pniu ściętego drzewa.

Obecnie numer ten będzie nanoszony na kłodę drewna w postaci oznacznika (tabliczki koloru niebieskiego zawierającej numer) według poniższego wzoru.

płytka stosowana w lasach
Rys. 1 .Przykładowa płytka stosowana w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Młotek służący do nabijania płytek

Rys. 2. Młotek służący do nabijania płytek, zawierający znak graficzny ściśle związany z jednostką samorządową.

Rys. 3 Podajnik automatyczny z pojemnikiem na oznaczniki.

Rys. 3 Podajnik automatyczny z pojemnikiem na oznaczniki.

Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  ze strony wnioskodawcy wymaga:

-     złożenia wniosku „o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna” wg druku OŚR-04-01 (dostępnego m.in. na stronie internetowej Starostwa). We wniosku ubiegający się o wydanie poświadczenia legalności pozyskania drewna podpisuje oświadczenie o posiadanym tytule własności działki leśnej,

-     wskazania miejsca położenia działki z której pozyskiwane będzie drewno.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku, następuje w terminie do 30 dni od dnia jego wpływu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, postępowanie wyjaśniające w zakresie własności lub formy użytkowania gruntu oraz weryfikację Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla danej miejscowości. Cechowanie i numerowanie drewna przeprowadzane jest na działce w miejscu jego pozyskania. Właściciel lasu jest uprawniony do zabrania pozyskanego drewna dopiero po jego oznakowaniu i otrzymaniu świadectwa legalności pozyskania drewna. Świadectwo legalności pozyskania  drewna  wydaje działający w imieniu Starosty Lubelskiego pracownik. Obliczenie masy grubizny pozyskanego drewna bez kory, dokonuje się w oparciu o „Tablice miąższości drewna okrągłego”.

Wzory aktualnie obowiązujących tarcz

Rys. 4,5 i 6. Wzory aktualnie obowiązujących tarcz stosowanych w lasach niestanowiących wsłaności Skarbu Państwa w obrębie Powiatu Lubelskiego.

Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa ze strony pracownika sprawującego nadzór wymaga:

-     wyznaczenia drzewa do wyrębu poprzez odbicie znaku cechy na zaciosie wykonanym na pniu drzewa, na wysokości około 1,3 m od ziemi,

-     oznakowania pozyskanego drewna poprzez nabicie oznacznika (tabliczki koloru niebieskiego zawierającej numer) oraz nabicie znaku cechy na czole dolnym drewna,

-     wybicia identycznego znaku cechy na pniu po ściętym drzewie,

-     wystawienia świadectwa legalności pozyskania drewna.

Powrót