Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja dla Wnioskodawców LGD

11-08-2016

Uprzejmie informujemy, że został ustalony termin I/2016 naboru wniosków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina na wsparcie operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Planowany termin naboru od 10 października 2016 roku. (Uwaga, termin ten może ulec zmianie).
Projekty złożone w ramach naboru wniosków oceniane są przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina” zgodnie z kartą oceny operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru dostępną pod adresem http://krainawokollublina.pl/attachments/article/527/regulamin_konkursow_02062016.pdf 
(załącznik nr 9).
 
Wśród kryteriów oceny, wpływ na miejsce projektu na liście rankingowej będzie miała „Pozytywna weryfikacja w ramach preselekcji wniosków” (pkt. 4, zał. nr 9 do regulaminu) w ramach której wnioskodawca może otrzymać 20 dodatkowych punktów.
 
Udział w preselekcji polega na złożeniu Planu Projektu (PP) wraz z wymaganymi załącznikami do biura LGD w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze Planów Projektów (planowany nabór Planów Projektu od 29 sierpnia 2016 roku). Weryfikacja PP polega na sprawdzeniu zgodności projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kompletności dokumentacji aplikacyjnej oraz czy zadania zawarte w Planie Projektu kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”. Udział w preselekcji nie jest obowiązkowy dla wnioskodawcy.
 
Podczas weryfikacji Planu Projektu konieczne mogą okazać się zmiany w PP, Biznesplanie lub dołączenie niezbędnych załączników. Wnioskodawca będzie proszony o dokonanie w/w czynności przez pracowników biura LGD. Ostateczny termin wniesienia poprawek lub uzupełnień mija 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy, którego dotyczy preselekcja.
 
Zapraszamy państwa do udziału w procedurze preselekcji oraz do korzystania ze szkoleń i indywidualnego doradztwa (terminy podane na stronie www.krainawokollublina.pl).
 
Powrót