Aktualności

Zdjęcie Artykułu

I miejsce Powiatu Lubelskiego w kraju

11-10-2013

W prestiżowym rankingu organizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA wyłoniono samorządy, które w latach 2010-2012 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną – Powiat Lubelski zajął I miejsce w kategorii powiatów w skali całego kraju oraz II miejsce w rankingu wykorzystania funduszy unijnych.

I miejsce Powiatu Lubelskiego w niezależnym rankingu ukazującym wydatki na zadania inwestycyjne w infrastrukturę techniczną (w ubiegłych latach było to 6 i 24 miejsce), to dowód, że powiat dynamicznie się rozwija.
Uroczyste podsumowanie wyników rankingu odbyło się 9 października 2013 r. w Warszawie podczas Wielkiej Gali towarzyszącej XI Samorządowemu Forum Kapitału i Finansów. Statuetki im. Kazimierza Wielkiego i dyplomy odebrali Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie Małgorzata Kotarska.
Sukces POWIATU LUBELSKIEGO to umiejętność wyboru realizacji odpowiednich przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych - mówi Starosta Lubelski Paweł Pikula.Naturalne położenie Powiatu wokół Lublina, stały wzrost liczby mieszkańców, rozwój podmiotów gospodarczych powoduje, iż szczególnie ważnym dla mieszkańców jest dobry stan infrastruktury komunikacyjnej. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia ogromnych nakładów inwestycyjnych – od 1999 roku wybudowano lub zmodernizowano 334 km dróg co stanowi prawie 50% sieci drogowej będącej w dyspozycji powiatu, co w znaczącym stopniu obciąża budżet. Niemniej istotne są nakłady na infrastrukturę społeczną w tym na rozbudowę i doposażenie SPZOZ- ów, DPS - ów oraz w obiekty szkolne, co przyniosło efekt m.in. w postaci dwóch nowoczesnych sal gimnastycznych. Dbamy również o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców, m.in. e-usług gdzie w ramach realizowanego projektu udało się zintegrować bazy danych Starostwa i urzędów gmin. Jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez powiat lubelski był wspólny projekt drogowy, którego powiat był pomysłodawcą a zarazem liderem, uczestniczyło w nim 15 powiatów z terenu województwa Lubelskiego. Za ponad 186 mln złotych udało się zbudować i zmodernizować 168 km ważnych dla układu komunikacyjnego dróg. Liczne inwestycje oraz właściwe zarządzanie, sprawiają że nasz powiat ma jako jeden z nielicznych dodatni przyrost mieszkańców (ponad 10 tys. osób w ciągu10 lat). Powiat Lubelski to również atrakcyjne miejsce dla potencjalnego Turysty – tutaj spotykają się trzy najpiękniejsze krainy geograficzne Wyżyna Lubelska, Polesie i Roztocze.
Rankingi tygodnika opracowywane są przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów. Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego jest od lat taka sama. Pod uwagę nie są brane wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Nie są one ważniejsze np. od tych związanych z oświatą czy kulturą. Ale warto się im przyglądać, bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego (na gospodarkę wpływa też stan oświaty, ale jest to wpływ oddziałujący w dłuższym okresie). Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach:
• transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym),
• gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna" oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę" zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo",
• gospodarka mieszkaniowa.
Pod uwagę brane są wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012  r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (tym razem brane są pod uwagę lata 2010 - 2012). Od kilku lat zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych uzupełniane jest  zestawieniem według wydatków sfinansowanych ze środków własnych.
 
 
 
 
Powrót