Aktualności

Zdjęcie Artykułu

„e – Geodezja...” w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego

16-12-2014

14 listopada br. został przyjęty przez Radę Ministrów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego. Następnie zatwierdził go Zarząd Województwa, a w dniu 5 grudnia br. porozumienie dla Lubelszczyzny podpisali wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Kontrakt terytorialny jest umową zawieraną pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiot stanowią wspólnie uzgodnione cele, dotyczące rozwoju danego terytorium, konkretne przedsięwzięcia priorytetowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób ich koordynacji. Kontrakt obejmuje działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę). Dzięki temu integracja źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetów samorządowych, przełoży się na komplementarność podejmowanych przez różne szczeble działań rozwojowych. Oznacza to także konkretne oszczędności i wzrost efektywności działań publicznych. Kontrakt Terytorialny przede wszystkim ma przyczynić się do wzrostu efektywności działań podejmowanych na poziomie krajowym i samorządowym.

Jednym z przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest duży projekt partnerski „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, którego liderem jest Powiat Lubelski. W ramach tego projektu wspólnie z powiatami chcemy stworzyć lub dostosować istniejące bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy, ale zaawansowanie prac nad tworzeniem takich rejestrów w poszczególnych powiatach jest różna. Część jest opracowana w wersji numerycznej, a reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Dlatego chcielibyśmy  ujednolicić system, opracować numeryczne bazy danych, w tym mapy, i w ten sposób ułatwić do nich dostęp. Pomysł ten został wypracowany wspólnie z powiatami województwa lubelskiego na posiedzeniach Konwentu Powiatów, którego Przewodniczącym jest starosta lubelski Paweł Pikula.

Przygotowując się do nowej perspektywy finansowej w ramach RPO na lata 2014-2020 Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego przygotowuje również inne kompleksowe powiatowe projekty partnerskie. Projekty te są adresowane do tych dziedzin zadań publicznych powiatów, które są szczególnie ważne społecznie, wymagają niezwłocznego poniesienia znaczących kosztów oraz spełniają kryteria umożliwiające dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Te przygotowywane projekty to: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – projekt dotyczy budowy i przebudowy dróg powiatowych, usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centów rozwoju; projekt „Zdrowie Lubelskie” zakłada utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych oraz „Powiatowe centra edukacji zawodowej” – projekt ma na celu rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach powiatowych.

W dniu 15 grudnia w programie „Między sejmem a sejmikiem” emitowanym przez TVP Lublin w dyskusji dotyczącej Kontraktu Terytorialnego, współpracy partnerskiej i realizacji dużych projektów systemowych wziął udział m. in. starosta lubelski Paweł Pikula.

Zapraszamy do obejrzenia programu: http://lublin.tvp.pl/18078923/15-grudnia-2014.

 

Powrót