Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dodatkowe środki w Urzędzie Pracy na realizację programów z tarczy antykryzysowej

24-06-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie pozyskał już kwotę 43 235 000 zł na realizację wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców, mającego na celu ochronę istniejących miejsc pracy w dobie koronawirusa w Powiecie Lubelskim.

Wśród tych środków finansowych są pieniądze przyznane nam przez Marszałka Województwa Lubelskiego (projekty pozakonkursowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie) w kwocie 13 175 000,00 zł na realizację programów wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na dzień 23.06.2020 udało nam się już udzielić ponad 5400 mikropożyczek (5 000 zł) na kwotę 27 000 000 . Pracodawcy mogą również ubiegać się o dofinansowanie wynikające z tytułu spadku obrotów, w postaci części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (w przypadku mikro, małych i średnich firm). Natomiast przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności (przedsiębiorcy będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników). Kwota dofinansowania przy spadku co najmniej 80 % wynosi nawet 7020 zł na osobę, aby ubiegać się o to wsparcie wystarczy spadek obrotów na poziomie co najmniej 30 %. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego. Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników mogą liczyć też organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe). Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30 %. Pracodawcy i przedsiębiorcy złożyli już wnioski do naszego PUP na ww. formy na kwotę ponad 10 600 000 zł.

Ponadto z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pracodawcy z naszego terenu mogą liczyć na wsparcie w sytuacji przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wsparcie to jest finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jest również przeznaczane na ochronę miejsc pracy. Z WUP pracodawcy z powiatu lubelskiego już otrzymali wsparcie na poziomie 3 600 000 zł, utrzymując tym samym 1003 miejsca pracy. Finansowane wsparcie można uzyskać również z ZUS-u, jak też z Polskiego Funduszu Rozwoju. Należy pamiętać, iż przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do skorzystania z oferowanego przez nasz urząd wsparcia. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej lublin.praca.gov.pl.

Na zdjęciu znajduje się Andrzej Pruszkowski, Grażyna Gwiazda oraz Andrzej Chrząstowski

 

Na zdjęciu znajduje się stoisko pracowników PUP-u w Lublinie oraz interesanci

Powrót