Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Uwaga!!! Zmiany dot. wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń

24-01-2018

Informujemy, że Starostwo Powiatowe nie jest już organem wydającym pozwolenia wodnoprawne.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz przyjmowania zgłoszeń należą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie utworzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
 
Zgodnie z art. 397 ust. 6 Prawo wodne, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych.
 
Teren powiatu lubelskiego obejmuje działalność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, co przedstawia poniższa tabela:
 
Wody Polskie
 
Poniższa mapa przedstawia obszary działania Regionalnych Zarządów Wodnych oraz Zarządów Zlewni:
 
Wody Polskie 2
 
Więcej informacji na temat organizacji i działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można uzyskać na stronie internetowej http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.
 
 
Powrót