Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z zakresu działalności pożytku publicznego

17-11-2015

W dniach 4-16 listopada br. prowadzone były konsultacje dotyczące wyrażenia opinii na temat Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).

Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)  działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych p.217.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej  konsultacji.

Powrót