Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z dnia 4 listopada 2016 roku

09-11-2016

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego prowadzonych w okresie od dnia 19 października 2016 r. do dnia 2 listopada 2016 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911).


Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego.

 Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1)      zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2)      zgłaszania uwag i opinii na piśmie, składanych osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych p.217.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

 Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii ani wniosków do ww. projektu uchwały.

 Lublin, dnia 4 listopada 2016 r.

 

 

Powrót