Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022

25-11-2015

W dniu wczorajszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022 (z perspektywą do 2030 r.), które poprowadzili pracownicy Eurocompass – firmy zajmującej się opracowaniem strategii. Uczestnicy konsultacji zapoznali się z poziomem wykonania założeń poprzedniej strategii oraz otrzymali informację o kierunkach rozwoju regionu powiatu lubelskiego na lata 2016-2022.

Na wstępie spotkania omówione zostały główne zjawiska zachodzące na terenie powiatu lubelskiego na przestrzeni ostatnich lat. Wszystkie kwestie dotyczące m. in. liczby ludności, dostępu do edukacji
i usług zdrowotnych, a także infrastruktury technicznej i uwarunkowań naturalnych mają zasadniczy wpływ na kształt opracowywanej Strategii.

Na uwagę zasługuje fakt, że większość założeń przyjętych w Strategii na lata 2007-2015 zostało zrealizowanych i osiągnięto wskaźniki dodatnie.

W trakcie opracowywania Strategii na lata 2016-2022 brane pod uwagę są przede wszystkim następujące czynniki: uwarunkowania wewnętrzne (siły i słabości regionu), uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia), obowiązujące dokumenty strategiczne, kompetencje powiatu, instrumenty i programy finansowania oraz konsultacje społeczne (ankietyzacja).

W projekcie dokumentu na dzień dzisiejszy założono 3 główne priorytety: Rozwinięty Rynek Pracy i Sprawnie Funkcjonująca Gospodarka, Lepszy Dostęp do Infrastruktury i Usług Publicznych Poprawiających Jakość Życia Mieszkańców, Sprawna i Przyjazna dla Ludzi i Biznesu Administracja.

Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju powiatu. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania powiatem. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz powiatu, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie się identyfikowała w dużym stopniu społeczność lokalna. Utożsamianie się władz i mieszkańców powiatu z opracowaną strategią stanowi niezbędny warunek jej skutecznej realizacji.

W dalszym ciągu zachęcamy również do wypełniania ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1ohOyaZbay38A5HtPvAhRylNcX_m4FAa9qvzvVkJU4vU/viewform?c=0&w=1

Powrót