Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Program Rodzina 500+

01-04-2016

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym rusza rządowy Program „Rodzina 500 +”. Nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł (netto) miesięcznie otrzymają rodzice, bądź opiekunowie na każde drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny z dochodami poniżej 800 zł (netto) na osobę i poniżej 1200 zł (netto) w przypadku dziecka niepełnosprawnego – otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Do programu można przystąpić w dowolnym momencie, począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Formularze można złożyć w wersji papierowej (osobiście w ośrodkach pomocy społecznej lub w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania, za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub elektronicznej (za pomocą bankowości elektronicznej, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz platformy e-PUAP).

Formularze wniosków oraz innych potrzebnych dokumentów będą dostępne na:

  • portalu informacyjno-usługowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, elektronicznej
  • platformie usług administracji publicznej (ePUAP),
  • platformie usług elektronicznych ZUS
  • oraz w bankowości elektronicznej.

Wniosek trzeba wypełnić zgodnie z wytycznymi. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, muszą dołączyć oświadczenie o dochodach rodziny.

Świadczenie będzie przekazywane w gotówce lub przelewem na wskazane konto. W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, będzie ono wypłacone najpóźniej w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów, z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Rodzina, która złoży wniosek po 1 lipca 2016 roku otrzyma wsparcie od miesiąca złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami.

WYKAZ MIEJSC, GDZIE WYPŁACANE BĘDĄ ŚWIADCZENIA W GMINACH POWIATU LUBELSKIEGO

Ponadto dzieci w pieczy zastępczej również otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Będzie ono udzielane na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. 
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek wychowawczy nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

 

Powrót