Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu w Lublinie

10-06-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.06.2016 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 8. Podsumowanie dotychczasowego współdziałania Powiatu Lubelskiego z  Rejonem Korzec (Obwód Rowieński, Ukraina) oraz oficjalne podpisanie umowy o współpracy transgranicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji Rady Powiatu w Lublinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głusk prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2270L Prawiedniki – Mętów na terenie Gminy Głusk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głusk prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2107 Lublin - Głusk-Wilczopole – Kliny - Wierzchowiska na terenie Gminy Głusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Edwarda Jarzynki z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Lublinie.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące. 
 18. Zamknięcie sesji.   
Powrót