Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

09-02-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.02.2016 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na rok szkolny 2015/2016.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oraz włączenia do Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niedrzwicy Dużej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lublinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony powierzchni ok. 14 m2 znajdującej się w budynku Przychodni Zdrowia w Bełżycach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem  na gabinet protetyki słuchu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 31,46 m2 znajdującego się w budynku Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na sklepik przemysłowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „E–geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.  

 

Powrót