Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

14-01-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.01.2016 r. (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XV i XVI Sesji Rady Powiatu w Lublinie.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6.   Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2014/2015  (-informacja).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Pszczelarskiego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Rolniczej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Lublinie a Wójtem Gminy Niedrzwica Duża dotyczącego powierzenia prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Technikum dla młodzieży, Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Nr X/51/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Lublinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Lubelskiego za 2015 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. przez Starostę Lubelskiego.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Sprawy bieżące.
 27. Zamknięcie sesji.  

 

Powrót