Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

18-11-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.11.2015 r. (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym 2014/2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lubelskiego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn. „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016 – 2021”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół Technicznych  im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach na wynajęcie pomieszczeń magazynowych o  pow. 200 m2 znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/70/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Borzechów i Gminie Niedrzwica Duża prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna
 13. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań pn.:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów”,
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie sesji.   
Powrót