Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

22-10-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.10.2015 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani Iwony Czaban do usunięcia naruszenia interesu prawnego, poprzez zmianę uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 228, poz. 2504 oraz z 2015 r. poz. 2090).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Domowi Pomocy Społecznej w Matczynie na użyczenie części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce, oznaczonej jako działka nr 318/3 o pow. 8.2836 ha, na czas oznaczony 10 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna od km 0+000 do km 5+917” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa - Olszowiec - Piotrków - Kolonia i nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków - Kolonia” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2216L Elizówka – Dys, 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn, 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów –Dys” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew – Tarnawa” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/65/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Niemce zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej nr 106035L Stoczek Kolonia – Majdan Krasieniński” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Jabłonna zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107179L w miejscowości Wierciszów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Wojciechów zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 106907L w miejscowościach Halinówka i Szczuczki VI Kolonia, wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Łubki –Wojciechów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Głusk zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 107099L i 112439L w miejscowości Kalinówka, Gmina Głusk” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Niedrzwica Duża zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107093L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami w miejscowości Krężnica Jara Gmina Niedrzwica Duża” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Wólka zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G od km 0+000 do km 2+013,00 w miejscowości Biskupie – Kolonia (etap I)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Zakrzew zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107349L od km 0+005 do km 1+529 km w miejscowości Tarnawka Druga” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Strzyżewice zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych w km 0+000 do km 1+455” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Bychawa zadania pn.: „Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Sprawy bieżące.
 29. Zamknięcie sesji.

 

Powrót