Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

16-12-2015

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2016 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania


1. Zadania z zakresu kultury.

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: konkursy, wystawy, plenery i inne działania plastyczne, koncerty, przeglądy, festiwale, przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, wydawnictwa i publikacje służące   upowszechnianiu historii, obyczajowości i kultury Powiatu Lubelskiego.

2. Zadania z zakresu sportu.

- Imprezy sportowe i rekreacyjne
Propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujące różne dyscypliny sportowe.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja imprez, festynów i zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym lub powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
- Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu
Prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubelskiego ziemskiego w różnych dyscyplinach sportowych.

Wysokość przeznaczonych środków publicznych:

Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości:
1) Zadania z zakresu kultury – 20 000 PLN
2) Zadania z zakresu sportu – 30 000 PLN, w tym:
a) Imprezy sportowe i rekreacyjne – 10 000 PLN,
b) Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu – 20 000 PLN.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.
2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (dalej jako oferenci).
3. Oferenci muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie, w której starają się o dofinansowanie.
4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5.  Z dotacji mogą być pokrywane koszty:
1) na zadania z zakresu kultury: nagrody rzeczowe, wyżywienie uczestników, zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania zadania, usługi transportowe i inne koszty niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć. W realizację zadania mogą być także wliczone koszty obsługi zadania (płace administracji i obsługi finansowej), których wysokość nie może przekroczyć 10% dotacji.
2) na zadania z zakresu sportu: zakup nagród rzeczowych, zakup niezbędnego, drobnego sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie uczestników, ekwiwalenty sędziowskie, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, inne usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć np. opieka medyczna, obsługa techniczna. W realizację zadania mogą być także wliczone koszty obsługi zadania (płace administracji i obsługi finansowej), których wysokość nie może przekroczyć 10% dotacji.
6. Wsparcie może być udzielone, jeżeli wkład własny oferenta (środki finansowe własne, wpłaty i opłaty adresatów zadania pozyskane z innych źródeł publicznych i prywatnych) w realizację zadania wynosi przynajmniej 10%.
7.  Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wkładu rzeczowego oferenta oraz wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.
8.  W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego przez oferenta dofinansowania.

Termin i warunki realizacji zadania:

1.  Zadania będą realizowane na podstawie umów zawartych na czas realizacji tych zadań jednak na okres nie dłuższny niż do dnia 31 grudnia 2016r.
2. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.
3. Czas realizacji zadania powinien obejmować; okres przygotowania, przeprowadzenia zadania, rozliczenia. Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania, określa umowa sporządzona według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru, określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

V. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) należy składać w terminie do 7 stycznia 2016 r. w zamkniętych kopertach, osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
2. Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem oraz odpowiednio nazwą zadania:
-„Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY W 2016 r.”
-„Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU W 2016 r.”
3. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)/wydruk ze strony internetowej wyciągu z KRS lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), nie dotyczy organizacji wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Starostę Lubelskiego.
2) aktualny statut organizacji (nie dotyczy stowarzyszeń wpisanych do Ewidencji UKS i Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonych przez Starostę Lubelskiego.)
3) wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze kulturalnym/sportowym z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia)
5. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i zawierać datę i podpis osoby uprawnionej.

VI. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert.
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, bez wymaganych załączników lub po terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
5. Do uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Lublinie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.
7. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Lublinie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. dokonując wyboru ofert najlepiej służący realizacji poszczególnych zadań.
8. Przy ocenie merytorycznej ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1)wartość merytoryczna (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
2) kwalifikacje osób, przy udziale, których zadanie będzie realizowane,
3) rzetelna kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
10% - 0 pkt
11-12 % - 1 pkt
13-15 % - 2 pkt
5) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, (załącznik nr 2 do Ogłoszenia)
ilość zadań
3 – 1 pkt
5 – 2 pkt
powyżej 6 – 3 pkt
6) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
brak realizacji zadania – 0 pkt
zadania wykonane rzetelnie i terminowo – 3 pkt
9. O wyborze ofert i przyznaniu dofinansowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, pocztą tradycyjną.
10. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Lublinie przedmiotowej uchwały.
11. Dotacja przyznana organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z póź. zm.) zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.

VII. Informacja o wysokości dotacji i rodzaju zadań z zakresu kultury i sportu na które przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w 2014 i 2015 roku z budżetu Powiatu Lubelskiego.
1. Zadania z zakresu kultury
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2015 – 20 000 zł
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2014 – 20 000 zł
2. Zadania z zakresu sportu
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2015 – 27 000 zł
Wysokość środków przekazana na zadania w roku 2014 – 27 000 zł

WZÓR OFERTY DO POBRANIA

UCHWAŁA ZARZADU - W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA

 

Powrót