Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Nowa Ustawa o rzeczach znalezionych

14-07-2015

W niedzielę, 21 czerwca, w życie weszła nowa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz.397 ). Dotychczas obowiązujące przepisy funkcjonowały przez blisko pięćdziesiąt lat. Nowe regulacje wprowadzają szereg istotnych zmian, które dotyczyć będą również Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w regulacjach to:

  • Art. 5 ust. 1 - właściwym do przyjmowania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy będzie Starostwo właściwe ze względu na miejsce znalezienia jak również ze względu ma miejsce zamieszkania znalazcy,
  • Art. 7 ust. 1 - zarządca budynku, pomieszczenia otwartego dla publiczności albo środka transportu publicznego przekazuje rzeczy znalezione na jego terenie do Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od dnia ich otrzymania,
  • Art. 12 ust. 4 - Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł,
  • Art. 15 ust. 3 - W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, konieczne jest wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Art. 15 ust. 3 - w przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł ustawa nakłada ponadto obowiązek zamieszczenia również ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim,
  • Art. 19 ust. 1 - rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się Powiat Lubelski.

 

Powrót