Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

23-03-2011Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają nie tylko gospodarkę, ale przede wszystkim nasze własne życie.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom Powiat Lubelski oraz 15 Gmin Powiatu Lubelskiego rozpoczął realizacje projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz wybudowana lub zmodernizowana sieć komputerowa w urzędach jak również zostanie dokonana integracja poszczególnych oprogramowań, najważniejszym jednak produktem tego projektu z punktu widzenia mieszkańca jest portal www który oprócz szerokiej funkcji informacyjnej będzie spełniał rolę komunikacyjną pomiędzy mieszkańcem a urzędem . Portal ten stworzy możliwość wypełniania wniosku on – lane przesłania go do danej gminy, a przede wszystkim śledzenia stanu załatwiania swojej sprawy.

Dofinansowanie do projektu wynosić będzie 6 299 294,37 natomiast całkowita wartość to kwota 7410934,57 zł.

Realizacja projektu będzie trwała do końca 2011 roku i dzieli się na następujące działania:
W zakresie rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego:
• wdrożenie telefonii internetowej VOIP w oparciu o bramki dostępowe VOIP,
• integrację telefonii VOIP z istniejącymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi,
• organizację Powiatowego Ośrodka Informatycznego integrującego usługi oferowane przez poszczególne JST,
• wdrożenie autonomicznych systemów elektronicznego obiegu dokumentów wykorzystujących podsystem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w celu wiarygodnego przekazywania dokumentów i obsługi certyfikatów elektronicznych oraz mechanizmy komunikacji telefonicznej oraz SMS w celu interakcji z interesantami,
• uruchomienie portalu internetowego integrującego wybrane informacje dotyczące funkcjonowania JST,
• wdrożenie systemu elektronicznych formularzy zintegrowanego z ESP i elektronicznym obiegiem dokumentów JST umożliwiającego załatwianie spraw on-line,
• uruchomienie lokalnego centrum certyfikacyjnego, które na platformie Ośrodka Informatycznego realizowałoby usługę bezpłatnego udostępnienia certyfikatów niekwalifikowanych interesantom jednostek samorządowych,
• zakup oprogramowania dla poszczególnych JST dedykowanego do obsługi map cyfrowych (wydruk, przeglądanie) udostępnianych przez Starostwo Powiatowe.

W zakresie organizacji węzłów sieci LAN:
• wybudowanie we wszystkich jednostkach dedykowanych serwerowi,
• instalację systemów kontroli dostępu i czujek przeciwpożarowych w organizowanych węzłach LAN,
• instalację urządzeń klimatyzacyjnych w organizowanych węzłach sieci LAN.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 tel. 81 534 96 48
Powrót