Aktualności

Zdjęcie Artykułu

"Bezpieczna +" wsparciem dla podniesienia bezpieczeństwa w szkołach

03-11-2015

Projekt „Bezpieczna+” jest realizowany w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, w okresie od 15 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Budżet projektu wynosi 108 470 zł, w tym z dotacji 86 776 zł. Ogółem w ramach projektu zostało objętych wsparciem 464 uczniów uczęszczających do 4 techników w ramach 3 Zespołów Szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski, tj. Technikum Nr 1 i Technikum Mechanicznym w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Technikum Nr 2 w ZST im. T. Kościuszki w Bełżycach oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. W projekcie udział bierze 95 nauczycieli i 231 rodziców.

                                        

Celem projektu jest poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Realizacja projektu obejmuje akcję informacyjno-promocyjną, w ramach której odbędą się w szkole spotkania informacyjne, szkolenia i warsztaty z uczniami, nauczycielami i rodzicami, dotyczące korzyści wynikających z podejmowanych działań w ramach projektu – możliwości podniesienia swoich kompetencji cyfrowych. Działania promocyjne będą prowadzone na platformie edukacyjnej, przez radiowęzeł szkolny, plakaty zamieszczone w siedzibie placówki i wnioskodawcy oraz w środowisku lokalnym szkoły. Platforma edukacyjna zostanie utworzona na serwerze Starostwa Powiatowego w Lublinie. Będzie poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci, zawierać będzie pakiety uniwersalne i materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w dziedzinie nowych technologii. Planowane jest funkcjonowanie platformy przez okres jednego roku po zakończeniu projektu tj. do 31 grudnia 2016 r. Na zakończenie projektu wydana zostanie publikacja z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – broszura „Bezpieczni w sieci”. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej w Bychawie w zakresie promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej, Miejska Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach – Filia o Profilu Pedagogicznym w zakresie opracowania bibliografii dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zamieszczonej m.in. na platformie edukacyjnej oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z terenu powiatu lubelskiego w zakresie profilaktyki i działań naprawczych związanych z uzależnieniem od Internetu i nowych mediów.

W ramach projektu realizowane są warsztaty dla uczniów obejmujące następujące zagadnienia: wykorzystanie nowych mediów w procesie nauczania-uczenia się, zagrożenia płynące z ryzykownego kontaktu w sieci, uzależnienia od Internetu, aspekty prawne funkcjonowania nieletnich w sieci. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu powiatu lubelskiego prowadzą zajęcia w zakresie profilaktyki i działań naprawczych związanych z uzależnieniem od Internetu i nowych mediów.

Korzyści jakie wyniosą uczestnicy warsztatów to: umiejętność rozpoznawania symptomów charakterystycznych dla uzależnienia od Internetu, poznanie zasad funkcjonowania młodzieży w mediach społecznościowych, umiejętność asertywnego reagowania na kontakty niepożądane oraz hejting, znajomość instytucji, do których można zgłaszać sytuacje niebezpieczne.

Warsztaty dla nauczycieli obejmują zajęcia z zakresu psychologii, prawa oraz środowiska informatycznego. Program warsztatów zawiera zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania uczniów w sieci – korzystania z mediów społecznościowych, instytucji wspierających oświatę w edukacji dotyczącej bezpiecznego korzystania z mediów, wizerunek osobisty ucznia i nauczyciela w sieci, symptomy uzależniania od nowych mediów. Zajęcia praktyczne uwzględniają tworzenie scenariuszy zajęć wychowawczych z zakresu zagrożeń płynących z Internetu, kształtowanie postaw asertywnych w wychowankach i trening umiejętności informacji zwrotnej dotyczący symptomów uzależnienia u dziecka – rozmowa z trudnym rodzicem.

Warsztaty dla rodziców prowadzą przedstawiciele Oddziału Prewencji Policji w formie wykładów dotyczących zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Zagadnienia, które są poruszane na wykładach dotyczą: mediów społecznościowych, gier, symptomów uzależnienia od Internetu, narzędzi i sposobów służących zabezpieczeniu nieletnich przed cyberprzemocą (programy cenzorskie, narzędzia kontroli rodzicielskiej), kontroli rodzicielskiej nad wykorzystaniem przez dziecko urządzeń multimedialnych.

 

                                

Powrót