Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Bez uwag w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Powiatu Lubelskiego

24-07-2019

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911) projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Lubelskiego oraz określenia zasad jego używania został poddany konsultacjom społecznym, został także przedstawiony do zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

Z wynikami konsultacji można zapoznać się zw załączonym dokumencie.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji [doc, 36 KB]

Powrót