Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

25-02-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2 - 20 marca 2015 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje „Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego” na terenie m.in. województwa lubelskiego (formularz R-ZW-S), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. poz. 1330, z późn. zm.)

 

Badanie realizowane będzie za pomocą następujących metod:

1.CAII - samodzielne wypełnienie formularzy przez Internet w dniach 2 - 4 marca 

2.CATI – wywiad telefoniczny przeprowadzony  przez teleankietera w dniach 5 - 20 marca. Pozyskiwanie informacji od respondentów, odbywa się za pośrednictwem łączy telefonicznych i przy wykorzystywaniu specjalistycznego  oprogramowania komputerowego.

3.CAPI - wywiad bezpośredni ankietera z respondentem przy użyciu urządzenia mobilnego przeprowadzony w dniach 5 - 20 marca 

Badanie jest realizowane w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Jego użytkownik otrzyma list Prezesa GUS z prośbą o wzięcie udziału w badaniach statystycznych z zakresu rolnictwa. 

Badania te mają charakter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Wszystkie zbierane i gromadzone w badaniach dane są objęte tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania zestawień zbiorczych. 

 

Wywiady będą przeprowadzane przez teleankieterów i ankieterów statystyki publicznej, którzy są pracownikami GUS. Ich tożsamość  można potwierdzić  dzwoniąc na bezpłatny numer infolinii 800-800-800 (czynny w okresie trwania badania) lub do Urzędu Statystycznego w Lublinie tel. 81 533-20-51

Celem badania jest ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo -użytkowych, sporządzenie uproszczonego bilansu obrotu stada oraz oszacowanie fizycznych rozmiarów produkcji żywca i mięsa wieprzowego. Bilans obrotu stada określa, jak w okresie sprawozdawczym kształtowały się przychód i rozchód zwierząt, oraz przedstawia statystyczny obraz reprodukcji stada. Zgromadzone dane służą do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a wyniki wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępnych dla odbiorców indywidualnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl w zakładce „PUBLIKACJE A-Z”. 

W Urzędzie Statystycznym w Lublinie znajduje się Informatorium, w którym można zapoznać się z interesującymi danymi statystycznymi. Pracują tam osoby, które chętnie udzielą wszelkich informacji i pomogą w wyszukaniu potrzebnych wiadomości.

Powrót