Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Aktywnie Przeciwdziałać Przemocy - Pogadanki dla dzieci i wykłady dla rodziców

21-07-2015

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w Powiecie Lubelskim podjął kolejne działanie na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy - zorganizowano pogadanki dla uczniów szkół i wykłady dla rodziców. Pogadanki odbyły się w maju i w czerwcu br. Były kierowane do dzieci począwszy od kl. „O”, ale również do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w których uczą się już osoby pełnoletnie. Wykłady natomiast były zorganizowane dla rodziców dzieci i młodzieży. Zainteresowanie tą formą wsparcia było na tyle duże, że planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia w nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016.

Powiat Lubelski aktywnie tworzy sieć wsparcia dla osób zagrożonych przemocą lub poszkodowanych w wyniku stosowania przemocy. Jest to zjawisko dość powszechne, dotyczy niejednokrotnie osób z najbliższego otoczenia, w tym głównie kobiet i dzieci. Ogromne znaczenie ma więc świadomość jak postępować w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami przemocy. Pogadanki miały również na celu uświadomienie osobom dotkniętym przemocą, że mogą zmienić coś w swoim życiu, nie muszą godzić się na przemoc, mogą zwrócić się o pomoc i taką pomoc otrzymają. Bardzo ważne było też uświadomienie uczestnikom pogadanek i wykładów, że  stosowanie przemocy nie jest bezkarne, że należy liczyć się z konsekwencjami swego niewłaściwego zachowania.

Celem spotkań przeprowadzanych w szkołach było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, zwłaszcza w stosunku do najmłodszych członków rodzin. Upowszechnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej ma wskazać społeczeństwu istniejący obowiązek reagowania na każdą informację o krzywdzie czynionej osobie słabszej, a w szczególności dziecku.

Spotkania z rodzicami miały przyczyniać się do zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych na rzecz wdrażania prawidłowych metod wychowawczych oraz postaw rodzicielskich. Tylko prawidłowe postawy rodzicielskie są gwarancją wychowania zdrowego emocjonalnie i fizycznie dziecka.

Zespoły wyjazdowe tworzyli przedstawiciele różnych instytucji, w każdym brało udział 3-4 specjalistów, w tym m.in. psycholog, policjant, kurator. Pogadanki były zorganizowane z udziałem przedstawicieli: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Starostwa Powiatowego w  Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach, Ośrodka  Interwencji Kryzysowej w Bychawie.

Specjaliści podczas przeprowadzanych pogadanek dla dzieci i młodzieży omawiali specyfikę, rodzaje i skutki przemocy oraz wskazywali jak przeciwdziałać przemocy. Poruszano zagadnienie przemocy domowej i przemocy rówieśniczej, która ma miejsce także za pośrednictwem internetu. W trakcie wykładów dla rodziców przekazywano informacje na temat mechanizmów i  form przemocy oraz konsekwencji stosowania przemocy wobec dzieci. Podkreślano potrzebę zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz konieczną dbałość rodziców o prawidłowe wychowanie – tzn. wolne od przemocy. Wskazywano na skuteczne instrumenty pozwalające rodzinie przezwyciężyć trudności i kryzysy.

Podczas wykładów przedstawiciele Policji wskazywali na obowiązującą w Polsce procedurę pod nazwą „Niebieskie Karty”, która ma na celu zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. Procedura ta służy zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy tym, których dotknęła przemoc. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat wyrządzania krzywdy dzieciom lub członkom ich rodzin powinien interweniować: zawiadomić policję, sąd, prokuraturę, bądź inne podmioty i  osoby działające na rzecz dzieci oraz rodziny. Spotkania organizowane w szkołach pozwalają na  przekazywanie danych teleadresowych instytucji, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą.

Zainteresowanie ze strony szkół uczestnictwem w programie stanowi dowód na to, że  profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy jest działaniem potrzebnym. Szkoły wychodzą naprzeciw problemom i starają się je rozwiązywać. Na uznanie zasługują również przedstawiciele różnych instytucji - uczestnicy zespołów wyjazdowych, którzy aktywnie włączyli się do programu Powiatu Lubelskiego.

 

Dnia 9 kwietnia 2014 r. Uchwałą Nr XLI/380/2014 Rady Powiatu w Lublinie przyjęto „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych  przemocą w rodzinie na lata  2014-2017”. Do programu włączyły się szkoły z Powiatu Lubelskiego.

 W pogadankach dla uczniów na temat przeciwdziałania przemocy uczestniczyły:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
 2. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
 3. Szkoła Podstawowa w Mariance
 4. Szkoła Podstawowa w Palikijach
 5. Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie
 6. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
 7. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej
 8. Szkoła Podstawowa im. Jana  Pawła II w Tomaszowicach
 9. Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
 10. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
 11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu
 12. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
 13. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach
 14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
 15. Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
 17. Zespół Szkół w Piotrkowie
 18. Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
 19. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

 W wykładach dla rodziców na temat przeciwdziałania przemocy uczestniczyły:

 1. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach
 3. Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
 4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
 5. Zespół Szkół w Piotrkowie
 6. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

 

 

Powrót