Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego

Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powiatów województwa lubelskiego, które jako organy prowadzące dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, stoją obecnie przed wyzwaniem w jakim kierunku rozwijać swoje placówki edukacyjne i dostosowywać ich ofertę kształcenia do oczekiwań rodziców i uczniów, a także potrzeb rynku pracy. Opracowana Diagnoza i wynikający z niej plan rozwoju szkolnictwa zawodowego stanowi również uszczegółowienie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w części odnoszącej się do kształcenia kadr na potrzeby regionalnego rynku pracy. Kolejną przesłanką opracowania niniejszego dokumentu była konieczność zbadania na ile szkoły zawodowe i ich kierunki kształcenia przyczyniają się do rozwoju inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Diagnoza doprecyzowuje koncepcję inteligentnych specjalizacji, wskazując jednocześnie w jakich obszarach i zawodach odbywa się proces kształcenia oraz jaka jest liczba kształconych kadr na potrzeby konkretnych sektorów gospodarki, w tym również tych związanych z inteligentnymi specjalizacjami.
 
DIAGNOZA I PLAN ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO [DO POBRANIA]